Regulamin serwisu Wspieraj Lokalnie

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę SMULTRON sp. z o.o. w ramach Serwisu, zasady korzystania z Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki rozpoczęcia i zakończenia korzystania Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego i zasady ochrony danych osobowych. Regulamin stanowi wykonanie obowiązków określonych w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, t.jedn. z późn. zm., dalej: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

1.2. Właścicielem Serwisu jest Spółka SMULTRON sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 12, 31-014 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543616, REGON: 360370011, NIP: 6762482785, o kapitale zakładowym: 50 000 zł (dalej: „SMULTRON” lub „Serwis”).

1.3. SMULTRON przysługują wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

1.4. SMULTRON świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Definicje

2.1. Serwis – internetowa platforma, za pośrednictwem której Użytkownicy dodają i edytują informacje o punktach usług/ restauracjach lub właściciel Serwisu: Spółka SMULTRON sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

2.2. Usługa Serwisu – usługa świadczona odpłatnie przez Serwis na rzecz Usługodawcy polegająca na udostępnieniu Usługodawcy przestrzeni w Serwisie w postaci profilu Usługodawcy, za pośrednictwem którego Usługodawca może prezentować innym Użytkownikom informacji o swoich usługach.

2.3. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu za pośrednictwem Internetu.

2.4. Usługodawca – Użytkownik deklarujący, że posiada prawo reprezentowania firmy której ofertę prezentuje w Serwisie.

2.5. Konto – przydzielone Usługodawcy miejsce w zasobach Serwisu, na którym gromadzone są dane Usługodawcy.

3. Zasady korzystania z Serwisu

3.1. Serwis jest platformą prezentującą informację na temat usług firm działających lokalnie, która umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z tymi informacjami.

3.2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania danych znajdujących się w Serwisie, w szczególności danych osobowych. Użytkownik nie może przetwarzać tych danych, ani udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownik nie może wykorzystywać nazwy własnej Serwisu ani oznaczenia graficznego Serwisu.

4. Konto

4.1. Usługodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po założeniu i aktywacji (weryfikacji) Konta przez Usługodawcę.

4.3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji lub poprzez założenie Konta przez Usługodawcę. Przed założeniem Konta Usługodawca jest informowany o obowiązku zapoznania się z Regulaminem poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w Serwisie.

4.4. W celu założenia Konta Usługodawcy wymagane jest podanie adres e-mail Usługodawcy oraz utworzenie loginu i przypisanego do niego hasła, a następnie aktywacja Konta poprze kliknięcie odpowiedniego linku przesłanego na podany przez Usługodawcy adres e-mail.

4.5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników, w tym Usługodawcę, jest bezpłatne.

5. Wymagania techniczne

5.1. Do korzystania z Serwisu potrzebne jest:

5.1.1. aktywne łącze internetowe,

5.1.2. urządzenie pozwalające na sprawne przeglądanie stron internetowych (komputer, laptop, smartphone, tablet lub inne podobne),

5.1.3. aktualny system operacyjny: Windows, Mac OS, Android lub iOS

5.2. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z przesyłaniem danych za pośrednictwem łącza internetowego według cennika obowiązującego u dostawcy Internetu, z którego usług korzysta Użytkownik. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że koszty związane z przesyłaniem danych są uzależnione m.in. od wielkości i ilości przesyłanych danych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wysokość opłat związanych z transmisją danych przy wykorzystaniu telefonu komórkowego (smartphone).

6. Zakończenie korzystania z Serwisu

6.1. Usługodawca może zakończyć korzystanie z Serwisu w dowolnym czasie poprzez usunięcie Konta.

6.2. Serwis jest uprawniony do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań, aby ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość korzystania przez Usługodawcę z Serwisu, w przypadku gdy Usługodawca wykorzystuje Serwis niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, w szczególności gdy Usługodawca wykorzystuje Serwis do przesyłania treści niezgodnych z prawdą, obraźliwych, wulgarnych.

7. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

7.1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w jakiejkolwiek formie, treści bezprawnych. Za treści bezprawne uważa się w szczególności:

7.1.1. groźby, wulgaryzmy lub wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe,

7.1.2. treści pornograficzne, erotyczne bądź towarzyskie,

7.1.3. treści stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji,

7.1.4. treści naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie,

7.1.5. treści wprowadzające w błąd.

7.2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Serwis niezwłocznie zablokuje dostęp do tych danych. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, Serwis niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

7.3. W przypadkach wskazanych w ustępie powyżej Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za ewentualną szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

8. Zakres odpowiedzialności

8.1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Serwis powinien być dostępny i funkcjonalny dla wszystkich Użytkowników, którzy spełniają wymagania techniczne. W razie potrzeby przeprowadzenia koniecznych napraw, aktualizacji lub w innych uzasadnionych przypadkach może dojść do przerwy w działaniu Serwisu. Serwis nie gwarantuje ciągłości i płynności działania przez cały okres funkcjonowania.

8.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

8.2.1. oświadczenia składane przez Usługodawców

8.2.2. rzeczywiste szkody lub utracone korzyści spowodowane nieprawidłowym działaniem Serwisu lub zakłóceniem jego dostępności bądź funkcjonalności,

8.2.3. rzeczywiste szkody lub utracone korzyści spowodowane naruszeniem przez Usługodawcę niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, w tym naruszeniem przez Usługodawcę praw osób trzecich,

8.2.4. aplikacje, portale społecznościowe i inne platformy internetowe, których dostawcami są osoby trzecie,

8.2.5. problemy techniczne związane z systemem teleinformatycznym lub łączem internetowym bądź urządzeniami takimi jak laptop, komputer, smartphone, wykorzystywanymi przez Użytkownika.

9. Reklamacje

9.1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia wykrycia nieprawidłowości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub na mail hello@smultron.pl

9.2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu, imię i nazwisko Użytkownika oraz dane kontaktowe (adres e-mail) Użytkownika.

9.3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy udzielone przez Użytkownika informacje są niepełne i wymagają dodatkowych wyjaśnień termin rozpatrzenia reklamacji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Serwis jest Administratorem danych osobowych Użytkowników i jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności.

10.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuję w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

10.3. Serwis przetwarza następujące dane Użytkowników, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość i sposób rozliczenia świadczonej Usługi Serwisu:

10.3.1. nazwisko i imię,

10.3.2. adres e-mail,

10.3.3. nr telefonu.

10.4. Za zgodą Użytkownika Serwis może przetwarzać dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

10.5. Serwis może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):

10.5.1. oznaczenie identyfikujące Użytkownika,

10.5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

10.5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

10.5.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10.6. Serwis nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 11.1-5, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Użytkownika wiąże Regulamin obowiązujący w chwili założenia Konta przez Użytkownika z uwzględnieniem późniejszych zmian zgodnie z ustępami poniżej.

11.2. Regulamin może zostać zmieniony przez Serwis w każdym czasie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po upływie zastrzeżonego terminu na wejście zmian w życie jest równoznaczne z akceptacją zmian przez Użytkownika.

11.3. Zmiany, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie mogą dotyczyć kwestii istotnych oraz Użytkowników będących konsumentami. W przypadku zmian istotnych lub w przypadku Użytkownika będącego konsumentem zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po ich akceptacji przez Użytkownika w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku braku akceptacji zmian w zastrzeżonym terminie, Serwis może zakończyć świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika.

11.4. Serwis oraz wszelkie treści, które zawiera, w tym elementy graficzne, kod oprogramowania, rozwiązania techniczne stanowią przedmiot wyłącznych praw Serwisu.

11.5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.6. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem jest prawo polskie, a wszelkie spory wynikłe na tym tle będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny.

11.7. Regulamin obowiązuje od dnia 03. kwietnia 2020 r.