Polityka prywatności

Informacja od Administratora Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu

Kraków 2019

Wprowadzenie

W świetle przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firma: Smultron sp. z o.o. prowadząca Serwis Wspieram Lokalne jest administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, iż wszelkie Twoje dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną winny być przez nas wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dlatego, chcąc zachować wysokie standardy przetwarzania Twoich danych osobowych i starając się w tym celu podejmować najdalsze kroki, pragniemy przekazać najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Serwis.

Ze swojej strony zapewniamy, iż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje te były zgodne z unijnymi i krajowymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zaś aby w pełni wpisywały się w wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Czego dotyczy niniejsza informacja?

Informacja dotyczy sposobu, w jaki chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel Serwisu: Spółka Smultron sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000543616, REGON: 360370011, NIP: 6762482785, o kapitale zakładowym: 50 000 zł (dalej: „Smultron” lub „Serwis”).

2. Jakie dane osobowe posiada Serwis?

2.1. Serwis może wchodzić w posiadanie różnych kategorii danych osobowych Użytkowników, w zależności od celów przetwarzania.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuję w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

2.3. Serwis przetwarza następujące dane Użytkowników posiadających Konta Eksperta, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość i sposób rozliczenia usług świadczonych w ramach Serwisu:

 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu.

2.4. Serwis przetwarza następujące dane Użytkowników posiadających Konta Klienta, których podanie podane jest niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu:

 • Adres e-mail,
 • login

2.5. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, w celu wystawienia faktury VAT oraz poprawnego rozliczenia płatności Serwis przetwarza ponadto takie dane jak:

 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • NIP,
 • oznaczenie przedsiębiorstwa.

2.6. Podanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych przez Serwis i umożliwia rozliczenie płatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.7. Za zgodą Użytkownika Serwis może przetwarzać dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

2.8. Serwis może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenie identyfikujące Użytkownika,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.9. Serwis nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 2.2-8, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

3. W jaki sposób Serwis pozyskuje/gromadzi Twoje dane osobowe?

3.1. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji Konta oraz w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.2. Serwis może także przetwarzać dane osobowe uzyskane pośrednio, w szczególności:

 • w zakresie danych osobowych wykorzystywanych w postępowaniach sądowych, przy rozstrzyganiu sporów oraz wymaganych przez organy administracyjne;
 • od banków lub innych instytucji płatniczych (w związku z płatnościami wynikającymi z umowy) w zakresie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonano zapłaty.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie Serwis wykorzystuje Twoje dane osobowe?

4.1. Zgodnie z art. 6 RODO Serwis gromadzi dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje wyraźna podstawa prawna do ich przetwarzania. Mogą zachodzić następujące przesłanki uzasadniające gromadzenie danych osobowych:

 • przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych przez Serwis (podstawa prawna: wykonanie umowy, art. 6.ust. 1. lit. b) RODO);
 • Serwis ma jasny i uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością z wyjątkiem sytuacji, w których interesy takie podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą i wymagającym ochrony (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego, któremu podlega Serwis (podstawa prawna: wykonanie obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1. lit. c) RODO);
 • przetwarzanie jest konieczne dla ochrony Twoich żywotnych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit. d) RODO);
 • udzieliłeś wyraźnej i dobrowolnej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit. a) RODO).

4.2. Twoje dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania Serwis wykorzystuje w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu (podstawa prawna: wykonanie umowy, art. 6 ust. 1. lit. b) RODO);
 • wykonania ciążących na Serwisie obowiązków prawnych, np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez okres w którym wykonujemy obowiązki prawne oraz przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać określone dane, np. podatkowe (podstawa prawna: wykonanie obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1. lit. c) lub okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy art. 6 ust. 1. lit. b) RODO), a później przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Serwis roszczeń lub zawiadomienia organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Serwisu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Serwisu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • tworzenia analiz, statystyk, badań, ankiet, zestawień na potrzeby wewnętrzne Serwisu oraz na potrzeby klientów Serwisu – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy, art. 6 ust. 1. lit. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Serwisu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • marketingu bezpośredniego – (prawnie uzasadniony interes Serwisu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

5.1. Serwis będzie przechować Twoje dane osobowe tak długo jak długo wymagają tego obowiązujące przepisy prawa albo przez okres, w którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w tym dokumencie.

5.2. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe i kopie dokumentów zawierających te dane zostaną zanonimizowane lub usunięte z wszelkich urządzeń elektronicznych, natomiast kopie papierowe zostaną zniszczone.

6. Komu zostaną udostępnione Twoje dane osobowe?

6.1. Serwis nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że:

 • dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych: Dane osobowe przekazujemy podmiotom z Nami współpracującym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Serwisu zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką bezpieczeństwa informacji oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji; podmiotami przetwarzającymi w naszym imieniu, uczestniczącymi w wykonywaniu naszych czynności są m.in.:
  • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i podmioty udostepniające nam narzędzia do gromadzenia i przechowywania danych osobowych;
  • podwykonawcy wspierający nas w wykonaniu oferowanych przez nas usług i produktów;
  • podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług;
  • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz inne podmioty działające na nasze zlecenie;
 • istnieją przyczyny prawne: będziemy zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, jeśli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, w szczególności w związku z prowadzonymi sporami sądowymi lub na wniosek organów administracyjnych i rządowych - w zakresie zdefiniowanym przez te organy.

6.2. Serwis zapewni, iż w przypadku powstania konieczności przekazania danych osobowych do państwa trzeciego zlokalizowanego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przekazanie dokonane będzie w zgodności z wymogami RODO i z odpowiednim poziomem zabezpieczeń bezpieczeństwa informacji. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zażądać uzyskania informacji odnośnie zakresu danych osobowych przetwarzanych przez niniejsze podmioty, a także uzyskać listę podmiotów, którym udostępniono dane osobowe poprzez wysłanie zapytania na adres email: hello@smultron.pl

6.3. Podmioty zlokalizowane w państwach trzecich zapewnią ochronę bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie nie niższym aniżeli poziom zabezpieczeń stosowany przez Serwis i będą związane odpowiednimi umowami o zachowaniu poufności.

7. W jakim sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

7.1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Serwisu. W szczególności:

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych;
 • dostępu do Twoich danych osobowych udzielamy jedynie takim podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Serwisu i które są zobowiązane do zachowania poufności.

8. Czy Twoje dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

8.1. Twoje dane osobowe NIE podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W jaki sposób możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi? Jakie przysługują Ci prawa?

9.1. Powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych nakładają na Serwisu jako administratora danych osobowych wiele obowiązków w celu umożliwienia Ci realizacji przysługujących praw, w tym:

 • prawa do dostępu do zebranych przez nas danych, tj. prawa do wiedzy i informacji w zakresie celów, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, odbiorców danych osobowych, wiedzy, o tym jakie dane przetwarzamy oraz prawa do uzyskania kopii tychże danych; Zależy nam, abyś miał łatwy dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Serwis. Dlatego jeśli chcesz uzyskać informację w zakresie przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o przesłanie prośby o wgląd do danych osobowych pod adres e-mail: hello@smultron.pl. W odpowiedzi poinformujemy o zakresie przetwarzanych przez Serwis danych osobowych dotyczących Twojej osoby.
 • prawa do sprostowania, tj. poprawienia przetwarzanych przez nas danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych lub ich aktualizacji; Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Serwis są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne prosimy o kontakt pod adresem: hello@smultron.pl. Postaramy się szybko dokonać odpowiedniej modyfikacji, zaktualizować je lub usunąć nieścisłości.
 • prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), tj. uprawnienie do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie. Zwracamy jednak uwagę, iż nie wszystkie dane dotyczące Twojej osoby będziemy mogli usunąć. Niektóre dane – ze względu na uzasadnione cele biznesowe lub prawne - będziemy musieli zachować. Każdorazowo powiadomimy Cię o tym, czy dane osobowe objęte zgłoszeniem zostały usunięte, a jeśli nie - poinformujemy powodach, dla których nie możemy uczynić zadość Twojemu żądaniu.
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania, tj. czasowego usunięcia Twoich danych z naszych baz albo wstrzymania jakichkolwiek operacji na Twoich danych osobowych, np. w przypadku gdy zakwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia przez Serwis prawidłowości danych) albo gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu weryfikacji zasadności sprzeciwu);
 • prawo do otrzymania kopii danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

10. Prawo sprzeciwu - co to takiego?

10.1. Niezależnie od uprawnień wymienionych w punkcie powyżej niniejszej informacji masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu zgłoszenia w tej sprawie przesłanego pod adres e-mail: hello@smultron.pl. nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

10.2. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes Serwisu lub interes publiczny. W takim wypadku, po rozpatrzeniu Twojego wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

1. ZGODA – jako podstawa przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych nie wiąże się z wykonaniem umowy, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, Serwis może poprosić o udzielenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać przesyłając do nas stosowne zgłoszenie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. SKARGA

Możesz również skorzystać z uprawnienia do wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych. Aby to zrobić, należy przesłać wiadomość e-mail wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres hello@smultron.pl. Niezwłocznie rozpatrzymy Twoją skargę i udzielimy odpowiedzi. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szczegółowe informacje dot. wniesienia skargi można uzyskać pod adresem www.giodo.gov.pl.

3. W jaki sposób skontaktować się z Serwisem?

W celu uzyskania szerszych informacji w zakresie sposobu przetwarzania i korzystania z danych osobowych przez Serwis zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej hello@smultron.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.